? Đọc version Tiếng Việt ⇓

VIETNAMESEPEOPLE.COM is an online social website & apps founded by Phillip Nguyen with a vision to build the first ever Vietnamese online social site for Vietnamback in 2009.  However, the project was never launched until Sep 25, 2023 as he tried to find a way to help Vietnamese business owners who struggled to find ways to connect and empower their businesses.  We also welcome all individuals (Vietnamese and non-Vietnamese) who would like to connect and share their memories via Vietnamesepeople.com.   Life is short! So let’s LIVE, LOVE AND LAUGH!

Please be patient with us as we are working overtime to bring you many advances and unique features that you only find at Vietnamesepeople.com.  

See our Press Release for more information.

THANK YOU!


Phiên bản tiếng Việt

VIETNAMESEPEOPLE.COM là một trang web và ứng dụng xã hội trực tuyến do Phillip Nguyễn sáng lập với một ước mơ xây dựng một mạng xã hội trực tuyến dành cho Người Việt đầu tiên cho vào năm 2009. Tuy nhiên, dự án không được thực hành mãi cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023 khi anh cố gắng tìm cách nhằm giúp đỡ các chủ doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tìm cách kết nối và tạo cơ hội cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả các cá nhân (người Việt Nam và không phải người Việt Nam) muốn kết nối và chia sẻ những kỷ niệm của mình thông qua Vietnamesepeople.com. Cuộc sống thật ngắn ngủi! Vậy nên hãy SỐNG, YÊU VÀ CƯỜI!

Xin Hãy kiên nhẫn với chúng tôi vì chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn nhiều tiến bộ và tính năng độc đáo mà bạn chỉ tìm thấy tại Vietnamesepeople.com. 

Xin xem Thông Cáo Báo Chí (Press Release) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

CẢM ƠN!