? Đọc version Tiếng Việt ⇓

VIETNAMESEPEOPLE.COM is an online social website & apps founded by Phillip Nguyen with a vision to build the first ever Vietnamese online social site for Vietnamback in 2009.  However, the project was never launched until April 16, 2024.  

Please be patient with us as we are working overtime to bring you many advances and unique features that you only find at VIETNAMESEPEOPLE.COM  / NGUOIVIETNAM.COM.  

See our Press Release for more information.

THANK YOU!


Phiên bản tiếng Việt

VIETNAMESEPEOPLE.COM là một trang web và ứng dụng xã hội trực tuyến do Phillip Nguyễn sáng lập với một ước mơ xây dựng một mạng xã hội trực tuyến dành cho Người Việt đầu tiên cho vào năm 2009. Tuy nhiên, dự án không được thực hành mãi cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Xin Hãy kiên nhẫn với chúng tôi vì chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn nhiều tiến bộ và tính năng độc đáo mà bạn chỉ tìm thấy tại VIETNAMESEPEOPLE.COM  / NGUOIVIETNAM.COM.

Xin xem Thông Cáo Báo Chí (Press Release) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

CẢM ƠN!