? Đọc version Tiếng Việt ⇓

VIETNAMESEPEOPLE.COM PRIVACY POLICY, See Vietnamese Version. (own and operate by Digital Marketing Solutions LLC)

Summary. We do not sell your information to a third party or knowingly disclose it. All information shall be kept strictly confidential unless requested otherwise by the owner.

Information Practices. Vietnamesepeople.com understands that security and privacy are important issues for visitors and users of our website (the "Site") and recognizes our obligations to keep your information secure and confidential. That is why we maintain the following standards to help protect information that personally identifies you. We may modify this Privacy Policy (the "Policy") at any time, and, accordingly, we urge you to frequently review the Policy. We will always apply the Policy under which your information was collected unless we obtain your prior consent. By using the Site and providing us with your personally identifiable information, you consent to our use of such information as described in this Policy.

Collection of Information. You may be asked to voluntarily provide your name, address, phone number, email address or other personally identifiable information ("Personal Information") to have access to some features of the Site. You may always refuse to provide your personal information, and this may lead to our inability to provide you with certain offerings, services or products. We may also collect information that is anonymous, such as your IP address (a number used to identify your computer on the Internet) or the type of browser you are using ("Anonymous Information"), through the use of cookies or by other means. We hope that, by using anonymous information, we can update the site to make it more useful to you and other users. We reserve the right to maintain, update, disclose or otherwise use anonymous information, without limitation.

Use of Information. Vietnamesepeople.com uses your Personal Information for the following purposes: to process your requests; to administer and improve the site and related services; to notify you of our offerings, services, and products that may be of interest to you; to provide Internet security, and to meet legal requirements. Vietnamesepeople.com may work with associated businesses which may perform certain functions on our behalf, such as sending email messages, managing data, processing credit card payments or providing services to users. These businesses have access to your personal information only to the extent necessary to perform these specific functions and may not use it for any other purpose.

Privacy of Children. Vietnamesepeople.com encourages parents and guardians to be aware of and participate in their children's online activities. We strictly adhere to the Children's Online Privacy Protection Act and will not knowingly collect, use or disclose personal information from any child under the age of 13 in any manner that violates this law.

Your Opportunity to Opt-out of Email Advertising. In the event you do not wish to receive promotional email from Vietnamesepeople.com, follow the opt-out instructions contained within the body of any email message you receive.

Links. The site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third parties. Vietnamesepeople.com does not endorse such sites and is not responsible for the collection or use of your personal or anonymous information at any third party sites.

Social Media Networking & Sharing. The Services may offer social sharing features and other integrated tools (such as the Facebook "Like" button), which let you share actions you take on our Services with other media, and vice versa. Your use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the entity that provides the social sharing feature. For more information about the purpose and scope of data collection and processing in connection with social sharing features, please visit the privacy policies of the entities that provide these features.

Security. We have policies and procedures in place to protect the privacy and confidentiality of your personal information that we collect and maintain. All personal information is stored on our secured servers, behind a firewall at a data center with access to data strictly controlled. Any unauthorized use of the site may result in criminal and/or civil prosecution.

You may contact us at [email protected] or write to us at 6633 Division Ave. S.. Grand Rapids, MI 49548.


 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VIETNAMESEPEOPLE.COM (được sở hữu và vận hành bởi Digital Marketing Solutions LLC)

Bản tóm tắt. Chúng tôi không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba hoặc cố ý tiết lộ thông tin đó. Mọi thông tin sẽ được giữ bí mật tuyệt đối trừ khi chủ sở hữu có yêu cầu khác. Thực hành thông tin. Vietnamesepeople.com hiểu rằng bảo mật và quyền riêng tư là vấn đề quan trọng đối với khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi ("Trang web") và công nhận nghĩa vụ của chúng tôi là giữ thông tin của bạn an toàn và bí mật. Đó là lý do tại sao chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn sau để giúp bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách") bất cứ lúc nào và do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách.

Chúng tôi sẽ luôn áp dụng Chính sách thu thập thông tin của bạn trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý trước của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web và cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó như được mô tả trong Chính sách này. 

Thu thập thông tin. Bạn có thể được yêu cầu tự nguyện cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác ("Thông tin cá nhân") để có quyền truy cập vào một số tính năng của Trang web. Bạn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân của mình và điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ, dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin ẩn danh, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn (số được sử dụng để nhận dạng máy tính của bạn trên Internet) hoặc loại trình duyệt bạn đang sử dụng ("Thông tin ẩn danh"), thông qua việc sử dụng cookie hoặc bằng các phương tiện khác . Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh, chúng tôi có thể cập nhật trang web để làm cho trang web trở nên hữu ích hơn cho bạn và những người dùng khác. Chúng tôi có quyền duy trì, cập nhật, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin ẩn danh mà không bị giới hạn.

Sử dụng thông tin. Vietnamesepeople.com sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: xử lý các yêu cầu của bạn; để quản lý và cải thiện trang web cũng như các dịch vụ liên quan; để thông báo cho bạn về các dịch vụ, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm; để cung cấp bảo mật Internet và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Vietnamesepeople.com có ​​thể hợp tác với các doanh nghiệp liên kết có thể thay mặt chúng tôi thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như gửi email, quản lý dữ liệu, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Các doanh nghiệp này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để thực hiện các chức năng cụ thể này và không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Quyền riêng tư của trẻ em. Vietnamesepeople.com khuyến khích phụ huynh và người giám hộ biết và tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con mình. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em và sẽ không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm luật này.

Cơ hội để bạn từ chối nhận quảng cáo qua email. Trong trường hợp bạn không muốn nhận email quảng cáo từ Vietnamesepeople.com, hãy làm theo hướng dẫn từ chối có trong nội dung của bất kỳ email nào bạn nhận được.

Liên kết. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet do bên thứ ba sở hữu và điều hành. Vietnamesepeople.com không xác nhận những trang web như vậy và không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân hoặc ẩn danh của bạn tại bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

Mạng xã hội và chia sẻ. Dịch vụ có thể cung cấp các tính năng chia sẻ trên mạng xã hội và các công cụ tích hợp khác (chẳng hạn như nút "Thích" của Facebook), cho phép bạn chia sẻ các hành động bạn thực hiện trên Dịch vụ của chúng tôi với các phương tiện khác và ngược lại. Việc bạn sử dụng các tính năng như vậy cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc công chúng, tùy thuộc vào cài đặt bạn thiết lập với tổ chức cung cấp tính năng chia sẻ xã hội. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến các tính năng chia sẻ trên mạng xã hội, vui lòng truy cập chính sách quyền riêng tư của các đơn vị cung cấp các tính năng này.

Bảo vệ. Chúng tôi có các chính sách và thủ tục để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và duy trì. Tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi, đằng sau tường lửa tại trung tâm dữ liệu với quyền truy cập vào dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ. Bất kỳ việc sử dụng trái phép trang web có thể dẫn đến truy tố hình sự và/hoặc dân sự.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ 6633 Division Ave. S.. Grand Rapids, MI 49548.